Valdelesabeyes Golden Retriever

Valdelesabeyes

Golden Retriever

golden retriever de valdelesabeyesGolden Retriever

golden retriever de valdelesabeyesValdelesabeyes Golden

Portafolio image

Our Females Golden Retriever of Valdelesabeyes

Pt Ch.
Destiny´s Child de Valdelesabeyes "Dess"
golden retriever dess de valdelesabeyes
Pt./Ib./Spa. JCh.
Bloody Mary de Valdelesabeyes "Adi"
golden retriever dess de valdelesabeyes

Atomic Kitten de Valdelesabeyes "Lua"
golden retriever dess de valdelesabeyes
Shaelyn de Valdelesabeyes "Laika"
golden retriever dess de valdelesabeyesRetiree

"Shiva"
golden retriever shiva de valdelesabeyes